Reglement

W.T.C. DE STATIETRAPPERS                                 REGLEMENTSBEPALINGEN

1 W.T.C. De Statietrappers is een vriendenkring zonder winstoogmerk,die aan elk lid de gelegenheid biedt om aan sportieve ontspanning te doen door middel van gezamenlijke fietstochten.


De club wordt bestuurd door een voorzitter,een ondervoorzitter,een secretaris,een schatbewaarder en vier(of meer) bestuursleden. Indien het aantal bestuursleden niet kan instaan om aan deze functies te voldoen, dan worden deze taken verdeeld onder het aantal bestuursleden.


De club is toegankelijk voor zowel dames als heren vanaf de leeftijd van 12 jaar


De jaarlijkse bijdrage bedraagt €80 voor bestaande leden. Nieuwkomers betalen eveneens €80 + €40 (€120) waarborg voor de ontvangen uitrusting. De betaalde waarborg krijgt de nieuwkomer terugbetaald in twee delen tijdens zijn tweede en derde jaar lidmaatschap.

Het tweede en derde jaar lidmaatschap bedraagd dan €60.


5   Ieder lid is verplicht het volledige lidgeld te betalen.

Er wordt gefietst op Zaterdag voor-of namiddag en Zondagvoormiddag.

Het vertrekuur  wordt tijdig meegedeeld op de website www.statietrappers.be.


Het bestuur is jaarlijks herkiesbaar. Om tot het bestuur te kunnen toetreden,moet men minstens 1 jaar lid zijn van de club. Om het voorzittersschap te kunnen waarnemen moet men minstens 1 jaar bestuurslid zijn.


Verantwoordelijkheden van het bestuur zijn: aanwezig zijn op de maandelijkse vergadering, orde en tucht handhaven tijdens de ritten en hulp bieden bij het organiseren van activiteiten.


Verantwoordelijkheden van de leden: Ze dienen zich te gedragen naar de richtlijnen van de parcoursverantwoordelijken en de wegkapitein(s). Het is verboden om zonder voorafgaande toelating de weg kapitein(s) voorbij te fietsen. Wanneer langs het parcours een zware helling of berg voorkomt zal dit op voorhand worden aangekondigd,in dit geval mogen de wielertoeristen (na toelating van de wegkapitein(s) ) de beklimming op eigen tempo aanvatten. Boven op de helling dient er gewacht te worden op de laatste deelnemer om vervolgens in gesloten formatie verder te rijden.


9 Clubkampioen: Op het einde van het seizoen wordt diegene die het meeste km’s heeft gereden op Zaterdag en Zondag te samen algemeen kampioen en gehuldigd op onze jaarlijkse souper. Wie in vier jaar driemaal algemeen kampioen is geweest krijgt dan de titel van keizer.


Enkel de km’s verreden  in clubverband of gesteund door de club in binnen  - en buitenland tellen mee voor het klassement.


10  Er dient rekening te worden gehouden met art.43 bis2.1 van het algemeen reglement van de verkeerspolitie. Dit reglement betekent dat wielertoeristen die in groep rijden van 15 tot 50 deelnemers niet verplicht zijn het fietspad te volgen,zij mogen bestendig met 2 naast elkaar fietsen op de rijbaan,op voor- waarde dat ze in gesloten formatie blijven en enkel het rechterdeel van de rijbaan in beslag nemen.


Boetes en overtredingen vallen ten laste van de deelnemer.

Denk eraan : Wielertoeristen zijn weggebruikers en geen wielrenners.


11  Gedurende de ganse rit is het dragen van een valhelm verplicht.


12  De leden dienen zelf de kosten te dragen van de verzekering. (VBR: €32)

Deze verzekering geldt voor alle gezinsleden. Alle gezinsleden vermelden bij inschrijving.

Indien u bent verzekerd bij de VBR wordt alles in groep geregeld via de clubvoorzitter.Leden verzekerd bij een andere organisatie regelen de betaling zelf.


13 De fondsen van de club worden door het bestuur beheerd.


14  Ontbinden van de club: de club blijft bestaan zolang er minstens 11 leden zijn. De uitrusting blijft eigendom van de leden. De gezamenlijke eigendommen worden verkocht,de opbrengst hieruit plus de resterende fondsen zullen aan een Caritatieve instelling geschonken worden.

 


Het bestuur